🇺🇦 Кам’янець-Подільська ФОРТЕЦЯ (Хмельницька обл.)

Кам’янець-Подільська фортеця (Хмельницька обл.)

Історія старовинного міста Кам’янец-Подільського починається саме із фортеці, яка височить на скелястому пагорбі, нагадуючи всім про свою велич та неприступність.

(Детально про старе місто Кам’янец-Подільський ми описали 👉 в цій статті).

Саме за останні декілька років фортеця почала змінюватися та оживати. Кам’янець-Подільський замок перетворився зі звичного музейного комплексу на живий організм, де різноманітні майстри займаються традиційними ремеслами: лучництвом, гончарством, різьбярством і випіканням хліба за традиційними рецептами.

Історична реконструкція дала цій споруді новий подих, а відвідувачам — можливість не лише побачити історію, але й ненадовго зануритись у неї.

Кажуть, що фортеця “збудована рукою Бога”, адже сама природа подарувала їй дивовижну здатність залишатись неприступною для ворогів.

  Круті скелясті береги та високі стіни з амбразурами не підпускали до себе нікого протягом багатьох століть. Тільки стотисячна турецька армія змогла її покорити…

Тож давайте перенесемося в історію фортеці.

Перші споруди фортеці належать до XI-XII століть, а основні укріплення – до XVI-XVII століть. Оборонні укріплення в Кам’янці-Подільському вважаються прекрасним зразком кращих фортифікацій Східної Європи.

У XIV-XV століттях фортеця була головним форпостом князівства Литовського на Поділлі, а з 1434 року і до кінця XVIII століття – Речі Посполитої.

Кам’янець-Подільська фортеця складається з двох частин. Перша частина – це Стара фортеця, центральна частина фортеці, що захищала підхід до перешийку між півостровом, на якому розміщувалося Старе місто, та “материком”.

Стара фортеця являє собою одинадцять башт, розташованих у формі неправильного чотирикутника і сполучених за периметром кріпосними стінами.

Найстарша із башт– «Денна», а найвища – Папська тому, що була збудована на кошти, надіслані Папою Римським Юлієм II. Має аж 5 поверхів. І дуже цікаву структуру: внизу чотирибока, посередині восьмибока, на самому вершку кругла. До речі, саме у цій башті свого часу був ув’язнений відомий повстанський ватажок Устим Кармелюк.

Нова фортеця – це бастіонна система з додатковими оборонними спорудами, яка прикривала Стару фортецю з боку поля. Це високі земляні вали і глибокі рови, обставлені каменем. Ця фортеця стала невразливою для ворожої артилерії: металеві снаряди просто грузли в землі.

Дуже цікавим є Замковий міст. Збудований не впоперек, а вздовж річки Смотрич, яка під ним протікає. Рівень її води, до речі, подоляни могли піднімати, коли їм це було потрібно. За допомогою спеціальної системи шлюзів. Раніше міст мав арочну форму. Та під час турецької окупації його перебудували.

У дворі Старої фортеці знаходиться боргова яма з муляжем боржника. В цю яму в колишні часи укладали неплатників податків, а зараз туристи кидають монетки.

Ще одним вражаючим об’єктом фортеці є величезний колодязь, висічений в скельній породі і завглибшки близько 40 метрів. В хід колодязь пускався за допомогою величезного дерев’яного колеса, яке, за принципом білок у колесі, крутили ув’язнені фортеці.

Замок і сьогодні вражає своєю наприступною красою. Здається, час тут зупинився. І щоб побувати у минулому, варто лише приїхати у Кам’янець-Подільський. Тут все так, як у давні героїчні часи. Ті, про які знімають фільми. Не даремно саме Кам’янець-Подільський замок обрали імениті режисери таких фільмів, як “Той, хто пройшов крізь вогонь”, «Устим Кармелюк», “Тарас Бульба”, та немало інших, відомих широкому загалу.

Сьогодні, за попередньою, домовленістю, можна стати учасником нічної театралізованої екскурсії Старою фортецею. Екскурсію у вежах (баштах) і підземеллях фортеці проводить кам’янецький «староста» та його «свита», які цікавими розповідями, піснями, танцями не лише знайомлять екскурсантів з історією замку та озброєнням, а й створюють неповторне відчуття подорожі у часі.

Відвідувачі фортеці мають змогу приміряти та сфотографуватися в костюмах середньовічної епохи, поїздити верхи на конях, постріляти з арбалетів та луків, власноруч викарбувати пам’ятну монету.

А коли наступає вечір, фортеця починає освітлюватись з різних боків. І ця вся велич та неприступність перетворюється в казку. Коли дивишся на неї, здається, що ти маленька дівчинкою, яка мріяла бути принцесою і вірила в казки.

Каменец-Подольская крепость (Хмельницкая обл.)

История старинного города Каменец-Подольского начинается именно с крепости, которая возвышается на скалистом холме, напоминая всем о своем величии и неприступности. 

(Подробно о старом городе Каменец-Подольский мы описали 👉 в этой статье).

Именно за последние несколько лет крепость стала меняться и оживать. Каменец-Подольский замок превратился из привычного музейного комплекса на живой организм, где различные мастера занимаются традиционными ремеслами: лучництвом, гончарством, резьбой и выпечкой хлеба по традиционным рецептам.

Историческая реконструкция дала этому сооружению новое дыхание, а посетителям – возможность не только увидеть историю, но и ненадолго погрузиться в нее.

Говорят, что крепость “построена рукой Бога”, ведь сама природа подарила ей удивительную способность оставаться неприступной для врагов.

Крутые скалистые берега и высокие стены с амбразурами не подпускали к себе никого на протяжении многих веков. Только стотысячная турецкая армия смогла ее покорить…

Давайте перенесемся в историю крепости.

Первые постройки крепости относятся к XI-XII векам, а основные укрепления – до XVI-XVII веков. Оборонительные укрепления в Каменце-Подольском считаются прекрасным образцом лучших фортификаций Восточной Европы.

В XIV-XV веках крепость была главным форпостом княжества Литовского на Подолье, а с 1434 года и до конца XVIII века – Речи Посполитой.

Каменец-Подольская крепость состоит из двух частей.
Первая часть – это Старая крепость, центральная часть крепости, которая обороняла подход к перешейку между полуостровом, на котором размещался Старый город, и “материком”.

Старая крепость представляет собой одиннадцать башен, расположенных в форме неправильного четырехугольника и соединенных по периметру крепостными стенами.

Старейшая из башен- «Дневная», а самая высокая – Папская потому, что была построена на средства, присланные папой Римским Юлием II. Имеет аж 5 этажей. И очень интересную структуру: внизу четырехсторонняя, посередине восьмибокая, на самом верху круглая. Кстати, именно в этой башне в свое время был заключен известный повстанческий предводитель Устим Кармелюк.

Новая крепость – это бастионная система с дополнительными оборонительными сооружениями, которая прикрывала крепость со стороны поля. Это высокие земляные валы и глубокие рвы, обставлены камнем. Эта крепость стала неуязвимой для вражеской артиллерии: металлические снаряды просто вязли в земле.

Очень интересный объект – Замковый мост, построен не поперек, а вдоль реки Смотричь, которая протекает под ним. Уровень ее воды, кстати, подоляне могли поднимать, когда им это было нужно. С помощью специальной системы шлюзов. Ранее мост имел арочную форму. Но во время турецкой оккупации его перестроили.

Во дворе Старой крепости находится долговая яма с муляжом должника. В эту яму в прежние времена заключали неплательщиков налогов, а сейчас туристы бросают монетки.

Еще одним впечатляющим объектом крепости есть огромный колодец, высеченный в скальной породе и глубиной около 40 метров. В ход колодец пускался с помощью огромного деревянного колеса, которое, по принципу белок в колесе, крутили заключенные крепости.

Замок и сегодня поражает своей неприступной красотой. Кажется, время здесь остановилось. И чтобы побывать в прошлом, стоит только приехать в Каменец-Подольский. Здесь все так, как в давние героические времена. Те, о которых снимают фильмы. Не зря именно Каменец-Подольский замок выбрали именитые режиссеры таких фильмов, как “Тот, кто прошел сквозь огонь”, “Устим Кармелюк», «Тарас Бульба», и немало других, известных широкой публике.

Сегодня, по предварительной договоренности, можно стать участником ночной театрализованной экскурсии Старой крепостью. Экскурсию в башнях и подземельях крепости проводит каменецкий «староста» и его «свита», которые интересными рассказами, песнями, танцами не только знакомят экскурсантов с историей замка и вооружением, но и создают неповторимое ощущение путешествия во времени.

Посетители крепости могут примерить и сфотографироваться в костюмах средневековой эпохи, поездить верхом на лошадях, пострелять из арбалетов и луков, собственноручно отчеканить памятную монету.

А когда наступает вечер, крепость начинает освещаться с разных сторон. И это все величие и неприступность превращается в сказку. Когда смотришь на нее, кажется, что ты маленькая девочкой, которая мечтала быть принцессой и верила в сказки.

Фото

Відео

ми в соц мережах